โครงสร้างรายวิชา

Google              Youtube            พสว               สพม11

โครงการสอน

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 รหัสวิชา อ 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา ดำวงศ์

อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบ = สอบกลางภาค : หลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค  =  35:10: 35 : 20

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

1-5 People ต1.1ม.6/3 ม.6/4ต1.2 ม.6/1 ม.6/2       ม.6/4ม. 6/5

ต 1.3 ม.6/1ม.6/3

ต 2.1ม.6/1ม.6/3

ต 2.2 ม.6/2

ต3.1ม.6/1

ต4.1ม.6/1

ต4.2 ม.6/1 ม.6/2

10

10

5

5

-ใบงาน-แบบฝึกหัด

-แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

-แบบประเมินการเขียน

-แบบทดสอบท้ายบท

-ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 5

6-9

Preferences ต1.1ม.6/1 ม.6/2  ม.6/3 ม.6/4ต1.2 ม.6/1 ม.6/4ม. 6/5

ต 1.3 ม.6/1

ต 2.1ม.6/1ม.6/3

ต 2.2 ม.6/1 ม.6/2

ต3.1ม.6/1

ต4.1ม.6/1

ต4.2 ม.6/1

8

10

3

2

-ใบงาน-แบบฝึกหัด

 

-แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

– แบบประเมินการ

นำเสนอ

-แบบทดสอบท้ายบท

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ภายในสัปดาห์ที่ 9

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)

2

10

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวน  (ชั่วโมง)

คะแนนการประเมิน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

เครื่องมือ

เกณฑ์

กำหนดส่ง

K

P

A

11-15 Experience ต1.1ม.6/1ม.6/2ม.6/4

ต1.2 ม.6/1 ม.6/2       ม.6/4ม. 6/5

ต 1.3 ม.6/1ม.6/2

ม.6/3

ต 2.1ม.6/1ม.6/3

ต 2.2 ม.6/1

ต3.1ม.6/1

ต4.1ม.6/1

10

10

5

5

-ใบงาน-แบบฝึกหัด .   แบบประเมินงานเขียน-เกณฑ์การประเมินการอภิปรายกลุ่ม

-แบบทดสอบท้ายบท

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

ภายในสัปดาห์ที่ 15
16-19 Housing ต1.1ม.6/1 ม.6/2  ม.6/4ต1.2 ม.6/1ม.6/2

ม.6/4ม. 6/5

ต 1.3 ม.6/1ม.62

ม.6/3

ต 2.1ม.6/1ม.6/2

ต 2.2 ม.6/1

ต4.1ม.6/1

 

8

10

3

2

-ใบงาน-แบบฝึกหัด -แบบประเมินชิ้นงาน-เกณฑ์การประเมินการพูด

-แบบทดสอบท้ายบท

 

ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

ภายในสัปดาห์ที่ 19

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

2

20

รวมทั้งภาคเรียน

40

70

16

14

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s