หลักการใช้คำกริยา (Verbs)

Posted: ธันวาคม 3, 2012 in Uncategorized

หลักการใช้คำกริยา (Verbs)
1) สกรรมกริยาและอกรรมกริยา (Transitive and Intransitive Verbs)
คำกริยาจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือกริยาที่ต้องมีกรรมมารับกับกริยาที่ไม่ต้อง
มีกรรมมารับ
1.1) กริยาที่ต้องมีกรรมมารับ หรือ สกรรมกริยา (Transitive verbs: vt)
เช่น build, make, need, send, like, use, spell, want เป็นต้น
ตัวอย่าง: – The patient needs a surgery.
– She makes a mistake.
– My friend used this car yesterday.
1.2) กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ หรือ อกรรมกริยา (Intransitive verbs: vi)
เช่น come, arrive, live, happen, agree, sleep, occur, cry, rain, walk, go เป็นต้น
ตัวอย่าง: – I slept late last night.
– She cries.
– He will come tomorrow.
2) กริยาช่วย (Modal Auxiliaries)
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษประกอบด้วย can, could, shall, should, will, would,
may, might, must, have to, have got to, ought to, had better
หลักการใช้:
can, could (รูปอดีตของ can), be able to: ใช้เพื่อแสดงถึงความสามารถ
หรือบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปได้
ตัวอย่าง : – He can play tennis.
– She could not remember me.
– He could run for an hour.
– I was able to beat him even he was a very good player.could (do), could have (done): could สามาถใช้ได้ในหลายรูปแบบ บางครั้ง
เป็นรูปอดีตของ can บางครั้งเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในปัจจุบันหรืออนาคต
ตัวอย่าง: – What will you do this evening? I could have dinner with my friend.
– There could be another bus in next ten minutes.
– Why didn’t she stay with her parents? She could have stayed with-
her friend.must (have), can’t (have): ใช้เพื่อแสดงความมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นจริง หรือถูกต้อง
หรือเพื่อแสดงความจำเป็น
ตัวอย่าง: – You have been travelling all day. You must be sleepy and tried.
– You just have only breakfast today. You must be very hungry now.
– This is the only bus to go to Surin. You must take it.
– It looks very cloudy. I think he can’t come to see us.
หมายเหตุ: รูปอดีตกาลใช้ must have (done), can’t have (done)may (have), might (have): ใช้เพื่อแสดงถึงความเป็นได้ (may หรือ might
สามารถใช้แทนกันได้)
ตัวอย่าง: – She may be in the office.
– He might not be in his room (รูปปฏิเสธของ may และ might)
– Tom might join our party.
หมายเหตุ: รูปอดีตกาลใช้ may have (done), might have (done)
could สามารถใช้แทน may, might ได้ แต่ความเป็นไปได้จะมีน้อยกว่าcan, could, may, would, will: สามารถใช้ในการขอร้อง, การขออนุญาต,
การเสนอ หรือการเชื้อเชิญ
ตัวอย่าง: – Can you wait a moment, please?
– Could you tell me how to get to the train station?
– May I borrow your pen?
– Would you like a cup of coffee or tea?
– Will you see me tonight?

must, have to, have got to: ใช้เพื่อแสดงความจำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่าง
ตัวอย่าง: – I must write to her. I haven’t write to her for ages.
– I have to go to hospital.
– I have got to work tonight (have got to ใช็ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ)
หมายเหตุ: had to เป็นรูปอดีตของ must, have to และ have got to
รูปปฏิเสธใช้ mustn’t , don’t have to อย่างไรก็ตาม mustn’t ใช้เพื่อเป็นการ
ห้ามปรามไม่ให้ทำสิ่งนั้นจริงๆ เช่น You mustn’t tell anyone what I said.
ขณะที่ don’t have to ใช้เพื่อแสดงว่าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้น หากไม่ต้องการ
เช่น – You don’t have to work on Saturday if you don’t want.

should, had better, ought to: ใช้เพื่อแสดงการเสนอแนะ
ตัวอย่าง – It’s very late now. I had better go to sleep.
– Should we invite her to the party?
– Ben ought not to drive. He is too tired.
หมายเหตุ: should ยังสามารถใช้เพื่อแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น
ตัวอย่าง – I have been studying hard for the whole semester. I should
pass the exam.

3) การผันกริยา (v) to be, do, have ให้เป็นปฏิเสธ
3.1) V to be ปัจจุบันกาล (be present tense)
รูปเต็ม รูปย่อ รูปปฏิเสธแบบย่อ
(Full forms) (Short forms) (Negative short forms)
I am I’m I’m not
you are you’re you aren’t/you’re not
he is he’s he isn’t/he’s not
she is she’s she isn’t/she’s not
it is it’s it isn’t/it’s not
we are we’re we aren’t/we’re not
you are you’re you aren’t/you’re not
they are they’re they aren’t/they’re not

3.2) V to be อดีตกาล (be past tense)
รูปเต็ม รูปย่อ รูปปฏิเสธแบบย่อ
(Full forms) (Short forms) (Negative short forms)
I was – I wasn’t
you were – you weren’t
he was – he wasn’t
she was – she wasn’t
it was – it wasn’t
we were – we weren’t
you were – you weren’t
they were – they weren’t

3.3) V to have ปัจจุบันกาล (have present tense)
รูปเต็ม รูปย่อ รูปปฏิเสธแบบย่อ
(Full forms) (Short forms) (Negative short forms)
I have I’ve I haven’t/I’ve not
you have you’ve you haven’t/you’ve not
he has he’s he hasn’t/he ‘s not
she has she’s she hasn’t/she’s not
it has it’s it hasn’t/it’s not
we have we’ve we haven’t/we’ve not
you have you’ve you haven’t/you’ve not
they have they’ve they haven’t/they’ve not

3.4) V to have อดีตกาล (have past tense)
รูปเต็ม รูปย่อ รูปปฏิเสธแบบย่อ
(Full forms) (Short forms) (Negative short forms)
had I’d hadn’t
(ใช้กับทุกประธาน) you’d
etc.

3.5) V to do ปัจจุบันกาล (do present tense)
รูปเต็ม รูปย่อ รูปปฏิเสธแบบย่อ
(Full forms) (Short forms) (Negative short forms)
I do – I don’t
you do – you don’t
he does – he doesn’t
she does – she doesn’t
it does – it doesn’t
we do – we don’t
you do – you don’t
they do – they don’t

3.6) V to do อดีตกาล (do past tense)
รูปเต็ม รูปย่อ รูปปฏิเสธแบบย่อ
(Full forms) (Short forms) (Negative short forms)
did – didn’t
(ใช้กับทุกประธาน)

3.7) be,do,have
Present participle being doing having
Past participle been done had

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s