หน่วยที่ 2 Preferences

B. Complete the following with the correct form of the

   infinitive( to + Verb ช่องที่ 1 ) or the gerund ( Verb เติม ing )

1. I have posted your letter and I still remember the day and

the post office. = I remember ( post ) ………………………your letter.

2. I have not yet posted your letter , but I shall deep in mind that

I have to post it. = I remember ( post ) …………………….. your letter.

3. He saw me in the street , stopped and started talking to me.

=  He stopped ( talk ) …………………………..to me.

4. He talked to me for some time, then he stopped

( talk )…………………………….. to me.

  

c.  Fill in the blank with go or come.

1.  I will …………………………fishing tomorrow.

2.  Do you want to ……………………………having dinner

with me this evening.

3.  …………………………….dancing at my party next Sunday.

Unit2

1.เนื้อหาสาระ

   โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์

                      –     Would rather + (do)

                      –     Wish + verb in the past simple

                      –     Adjectives ending in –ing or -ed

                        –    Past simple tense

 

คำศัพท์และสำนวนภาษาUnit 2

          บทเรียนย่อยที่ 1

                      –     work out:                     to do exercises that make you stronger (ออกกำลังกาย)

                      –     acrobatics (n.pl.):                 skillful actions like those of an acrobat (การแสดงกายกรรม)

                      –     clown (n.):                   a person with a red nose, painted face, and funny clothes, whose job is to make people laugh (ตัวตลก)

                      –     journalist (n.):            someone who writes reports for newspapers, magazines, television, or radio (นักหนังสือพิมพ์)

             บทเรียนย่อยที่ 3

                      –     horrified (adj.):          greatly shocked and disturbed, filled with horror (น่าหวาดกลัว)

                      –     epidemic (n.):             a situation in which a lot of people have a disease (การเกิดโรคระบาด, การแพร่ระบาด)

                      –     regardless  (adv.):                without worrying about or taking account of (โดยไม่สนใจ)

                      –     creed (n.):                    a system of beliefs or principles (หลักความเชื่อ, ลัทธิ)

                      –     famine (n.):                 a case of extreme lack of food for a very large number of people (ความอดอยาก)

                      –     refugees (n.):             people who have been forced to leave their country for political reasons or because of war (ผู้ลี้ภัย)

                      –     infectious (adj.):       (of a disease) capable of being passed from one person to another (เป็นโรคติดต่อ)

                      –     intervene (v.):            to interrupt something, especially in order to prevent or lessen a problem (เข้าแทรกแซง)

   

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 

            

             บทเรียนย่อยที่ 3

Médecins sans Frontières เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 1990 นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลนี้ เช่น UNICEF (1965), Amnesty International (1977), UN Peace-Keeping Forces (1988), the International Campaign to Ban Landmines (1997) และ the International Atomic Energy Agency (2005)หน่วยที่2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s