คำอธิบายรายวิชา

Google              Youtube            พสว               สพม11

คำอธิบายรายวิชา

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5รหัสวิชา อ 33101

ประเภทวิชา พื้นฐาน                                                                    จำนวน 1 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                     จำนวน  40 ชั่วโมง / ภาคเรียน       

ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ในคู่มือการใช้งาน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อในรูปแบบต่างๆ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความหรือแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาเขียนโต้ตอบข้อมูล และสื่อสารเกี่ยวกับ ประสบการณ์ เรื่องต่างๆใกล้ตัว หรือ เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษาและน้ำเสียงในการขอร้องให้คำแนะนำ คำชี้แจงคำอธิบายอย่างคล่องแคล่ว อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน สุภาษิต

บทกลอนของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อภิปรายความเหมือนและต่างระหว่างวัฒนธรรมของอังกฤษและไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น รวบรวม บันทึก แสดงความคิดเห็น สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสังคมโลก

โดยใช้ทักษะทางภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ เข้าร่วมแนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรฐานและตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1     ม.6/1     ม.6/2     ม.6/3     ม.6/4

ต1.2       ม.6/1     ม.6/2       ม.6/4    ม. 6/5

ต 1.3      ม.6/1     ม.6/2      ม.6/3

ต 2.1      ม.6/1     ม.6/2      ม.6/3

ต 2.2     ม.6/1     ม.6/2

ต3.1     ม.6/1

ต4.1     ม.6/1

ต4.2     ม.6/1     ม.6/2

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s